VINS PAGÈS, SA garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament
General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de VINS PAGÈS, SA i seran utilitzats amb la
finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra
empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant
explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada
satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a VINS PAGÈS, SA amb
domicili en CTRA. DE VILAJUÏGA S/N, 17750 CAPMANY, GIRONA, o a l’adreça de correu electrònic
INFO@VINSPAGES.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document
identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a VINS PAGÈS, SA si
aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
VINS PAGÈS, SA per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: VINS PAGÈS, SA deixarà de tractar les dades en la forma que
vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una
altra signatura, VINS PAGÈS, SA li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat
específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en
què VINS PAGÈS, SA està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de
protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el
cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels
quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li
sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.